ďťż
PRZEPISY DOTYCZĄCE PSÓW W MIASTACH


PRZEPISY DOTYCZĄCE PSÓW W MIASTACH

BabaJaga - 14-03-2006 21:25
witam
uchwały rad miejskich można szukać(czytaj:powinny znajdowaćsię:lol: ) pod adresami: bip.um.nazwa miasta.pl
bip - to biuro informacji prasowej, każda Rada zamieszcza tam swoje uchwały - tylko trzeba się nieco naszukac:evil_lol:

a w Sosnowcu:
Uchwała Nr 370/XXVI/04Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 maja 2004 roku

w sprawie: obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Sosnowca.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 14 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zmianami), art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 z 1996 r., poz. 622 z późn. zmianami), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 z 2003r. poz. 1002)


Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala

§11. Osoby będące właścicielami zwierząt domowych, w szczególności psów na terenie miasta Sosnowca są zobowiązani do: ll. Corocznego opłacania podatku od psa w wyznaczonym odrębnymi przepisami terminie, a w przypadku jego nabycia opłacenie podatku w terminie do 14 dni od daty nabycia psa.
l
l. Poddawania psa corocznemu szczepieniu ochronnemu przeciw wściekliźnie:
a) w terminie trzech miesięcy od dnia ukończenia przez psa wieku dwóch miesięcy lub,
b) w terminie określonym przez lekarza weterynarii podczas poprzedniego szczepienia.
l
l. Sprawowania opieki nad psem w sposób wykluczający powodowanie
zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi.
l
l. Niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych, a w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach i placach zabaw.
l
l. Zachowania środków ostrożności podczas wyprowadzania psów oraz podczas ich przewożenia środkami komunikacji publicznej.l l
1.6. Wyprowadzania psa na spacer wyłącznie na smyczy. W pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach wielomieszkaniowych, takich jak: winda, korytarze, klatki schodowe, prowadzenie psów może mieć miejsce wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu oraz w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
§2
1. Zabrania się:
1.1. Wypuszczania zwierząt domowych bez opieki i nadzoru.
1.2. Pozostawiania zwierząt domowych bez opieki, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.
1.3. Doprowadzania zwierzęcia przez drażnienie, szczucie lub płoszenie do stanu, w którym staje się niebezpieczne.
1.4. Wyprowadzania zwierząt domowych na place zabaw dla dzieci.
1.5. Wprowadzania zwierząt domowych do sklepów branży spożywczej, zakładów produkcji spożywczej, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych, w których właściciele, zarządcy lub administratorzy wprowadzili taki zakaz.
2. W budynkach wielomieszkaniowych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.

§3
1. Zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało – określa się ,,zwierzętami bezdomnymi”
2. Zwierzęta domowe pozostawione bez opieki w miejscach publicznych - traktowane jako bezpańskie - będą wychwytywane i doprowadzane do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, mieszczącego się w Sosnowcu przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w sposób:
3.1. stały — na podstawie pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa lub,
3.2. okresowy — nie rzadziej niż jeden raz w roku przed sezonem zimowym na obszarze całego miasta.
4. Podmiotem uprawnionym do wyłapywania bezdomnych zwierząt (wg p.3) na terenie miasta Sosnowca jest Miejski Zakład Usług Komunalnych 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.
5. Termin okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt każdorazowo będzie podany z 21-dniowym wyprzedzeniem do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy lokalnej.lO złapanym psie rasowym powiadomiony zostanie Związek Kynologiczny, 40-040 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 42.l 7. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało złapane w trakcie przeprowadzanego wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego właściciel, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.
8. Opłaty z tytułu pobytu wyłapanych zwierząt w Schronisku oraz zapewnionej im opieki weterynaryjnej, pobierane będą od ich właścicieli w wysokości wynikającej z cennika obowiązującego w Schronisku.
9. Zwierzęta umieszczone w Schronisku w wyniku ich schwytania podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt będą zwracane ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia oraz po uiszczeniu opłat, określonych w punkcie 8.
§4
Osoby naruszające postanowienia §1 i §2 niniejszej uchwały z wyłączeniem §1 pkt 1.2. podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§5
Uchyla się uchwałę Nr 480/XXV/2000 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 października 2000r. – z późn. zmianami - w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Sosnowca.

§6Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

pozdrawiam serdecznienessi - 20-03-2006 18:13
WAŁBRZYCH

Uchwała Nr XXI/18/04

Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 lutego 2004 roku

w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Wałbrzycha

Na podstawie art.40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r.Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./, art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach /Dz. U. Nr 132 poz. 622 z póżn. zm./, art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt / tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 106 poz. 1002/ Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1.

Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych, obowiązane są zapewnić ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością zwierząt.

§ 2.

W celu zapewnienia warunków o których mowa w § 1:lPosiadacze zwierząt obowiązani są do:l ldokonywania szczepień ochronnych zwierząt, w szczególności obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie,l lzapewnienia zwierzętom należytych warunków bytowych,l lhumanitarnego traktowania zwierząt,l lPosiadaczom zwierząt zabrania się:l lszczucia i drażnienia zwierząt w celu wywołania agresji wobec ludzi,l lwprowadzania zwierząt na tereny wydzielone na place zabaw dla dzieci oraz na tereny obiektów sportowych i miejsca rekreacji mieszkańców,l lwprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,l ltrzymania zwierząt w mieszkaniach – w budynkach wielorodzinnych w liczbie stwarzającej uciążliwość dla mieszkańców,l lpowierzania zwierzęcia osobom, które nie są w stanie nad nimi zapanować.l

§ 3.

lPsy i inne zwierzęta pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych będą wyłapywane.l lWyłapywanie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie w sposób stały na podstawie zgłoszeń mieszkańców dotyczących pozostawienia zwierzęcia bez opieki lub nadzoru, w szczególności zaś chorych lub powodujących zagrożenie.l

§ 4.

Podmiotem uprawnionym do stałego wyłapywania psów i innych zwierząt oraz zapewnienia im właściwej opieki jest Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu.

§ 5.

W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane w trakcie przeprowadzonego wyłapywania , koszty jego przetrzymania oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej, ponosi jego posiadacz w wysokości ustalonej przez schronisko według obowiązującego cennika.

§ 6.

Zwierzęta umieszczane w schronisku, będą zwracane ich właścicielom, po uiszczeniu opłat określonych w § 5.
§ 7.

Koszty umieszczenia zwierząt w schronisku, co do których nie ustalono właściciela, pokrywane będą z budżetu Gminy.
§ 8.

Osoby naruszające przepisy § 2 niniejszej uchwały podlegają karom wymierzonym w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
Kenduś - 20-03-2006 22:36
A można prosić o Kielce? :razz:ASICA - 18-04-2006 20:23
mam pytanie w sprawie ustaw:
konkretnie chodzi mi o warszawa-mokotów
czy coś zmieniło sie od 1998r?

teqquila - 19-04-2006 19:20
a ma ktos moze Łodz ?? bo jest na poczatku z 2004 roku czy moze nic sie nie zmienilo ??Madzia_19 - 23-04-2006 13:30
Mogłabym poprosić o przisy w miastach Świecie i Kołobrzeg ?warg2003warg - 23-04-2006 15:01
Zemat dzięki za informacje w Gliwicach.dwa dni temu kilka osób było w UM w Gliwicach i trochę porozmawiało o psich sprawach.Ogólnie nastawienie urzędnika pozytywne.Co do koszy na odchody psie to przynajmniej w centrum pojawiają się jak przysłowiowe grzyby po deszczu.Były też dodatkowo w oddzielnych pojemnikach papierowe toreki na psie kupy.No ale myślę,że to tylko przez jakiś czas.W przyszłym tygodniu( wiadomość z UM) przekazane będą do przedsieiorstwa usług komunalnych 3 odkurzacze do zbierania zanieczyszczeń.Będą obsługiwały swery przy których jest dużo ławek, tereny przy placach zabaw dla dzieci itp.Zobaczą jak się sprawdzą.Planują w przyszłym roku (zależy to od funduszu i nie jest pewne) zorganizowanie coś w rodzaju ogrodzonego terenu dla psów.Chodzi o załatwianie się i spuszczanie ze smyczy.Coś na wzór tego w Łodzi.Moja córka napisała artykulik na ten temat i ma być wydrukowany w dodatku Nowin gliwickich zasmażka.jak będzie to prześlę.
Mnie denerwuje osobiście to , że wokół pojemników na psoe odchody rozsypane jest szkło z rozbitych butekek :angryy: .
I jedno pytanie słuchajcie chodzi mi o podatek za psa w UM płaci się jeden podatek bez względu na ilość psów czy mnoży się go przez tę liczbę?Płaciłam do tej pory jeden raz, ale może byłoby uczciwiej dwa razy? Przepisy nic mi nie mówią na ten temat.Czy ja nie znalazłam?Gazuś - 24-04-2006 15:22
:angryy: Niektórzy ***** mieszkańcy malborka zbierają podpisy pod petycją, żeby ZAKAZAĆ trzymania w mieście jakichkolwiek psów. Normalnie paranoja! To raczej nie przejdzie (mam nadzieje, jak coś to ide z piesem pod most, bo psa nie oddam :cool3:). Inteligencja mieszkańców mnie poraża :angryy:Ola_ - 24-04-2006 20:57
UCHWAŁA NR XXI / 172 /2004
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA
z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Świnoujścia.
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 )

Rada Miasta Świnoujścia uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt , które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone , a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma mieć charakter stały w przypadku, gdy swoim przebywaniem w miejscach publicznie dostępnych zwierzęta te stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.

§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może odbywać się akcyjnie.
2. O przystąpieniu do wyłapywania bezdomnych zwierząt Prezydent Miasta Świnoujścia będzie każdorazowo informował mieszkańców Świnoujścia oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami działające na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem.
3. W informacjach określone zostaną:
termin wyłapywania,
granice terenu wyłapywania bezdomnych zwierząt,
podmiot wykonujący wyłapywanie,
adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczanie zwierząt po wyłapaniu.

§ 4. 1. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia, ani zadawać cierpień.
2. Czynności wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Świnoujścia zlecane będą wyspecjalizowanym podmiotom, po zawarciu umowy.
3. W akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami działającego na terenie gminy.

§ 5. 1. Kosztem wyłapywania, transportu i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt będą obciążani ich właściciele w przypadku ich ustalenia zgodnie z cennikiem usług i zasadami określonymi przez Prezydenta Miasta Świnoujścia.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku ich wyłapania będą zwracane właścicielom po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia oraz po uiszczeniu opłat określonych w ust. 1.
3. Po upływie 14 dni przetrzymywania zwierzęcia w schronisku, zwierzę staje się własnością schroniska, które decyduje o dalszym jego losie np. przeznaczeniu do adopcji lub poddaniu sterylizacji albo kastracji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujścia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

U Z A S A D N I E N I E

Wprowadzenie uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Świnoujścia przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w mieście. Właściciele psów będą z większą troską dbali o swoich podopiecznych. Mniej będzie psów puszczanych luzem.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest skuteczną i trwałą metodą ograniczenia ich populacji w aglomeracjach miejskich i na terenach niezamieszkałych. Dodatkowo mobilizuje właścicieli zwierząt do większej dbałości, zapobiegającej włóczęgostwu zwierząt, ogranicza ilość pokąsań ludzi. Poprawia stan czystości i porządku oraz stan epizootyczny i epidemiologiczny.
Wobec powyższego uzasadnienia, uważam za niezbędne podjęcie Uchwały Rady Miasta w tej sprawie.
Prawidłowo realizowany program wyłapywania zwierząt bezdomnych powinien przynieść zwrot kosztów poniesionych na ten cel przez gminę.Ola_ - 24-04-2006 21:02
Zabrze
Załącznik
do Uchwały Nr XXXVI/413/05
Rady Miejskiej
w Zabrzu z dnia 17.01.2005 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA ZABRZE


Rozdział 5

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 25. 1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiazane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

2. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpiecznym dla człowieka.

3. Utrzymywanie zwierząt domowych, w budynkach wielorodzinnych w pomieszczeniach innych niż mieszkania, wymaga uzyskania zgody właściciela nieruchomości.

2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (jak np. hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

§ 26. 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wprowadzane tylko na smyczy i z założonym na pysku kagańcem.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony na pysku kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

3. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez właściciela nieruchomości zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych.

§ 27.1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

2. Zakazuje się wyprowadzania psów i innych zwierząt na tereny placów gier i zabaw dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem piaskownic.

§ 28. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest poddawać psa w wieku ponad 2 miesiące obowiązkowym, ochronnym szczepieniom przeciw wściekliźnie oraz opłacać coroczny ustalony podatek od posiadania psa. Właściciel psa zobowiązany jest do trwałego umocowania do obroży psa znaczka identyfikacyjnego, uzyskanego w momencie szczepienia psa, potwierdzającego poddanie psa szczepieniu przeciw wściekliźnie oraz do przechowywania i okazywania uprawnionym organom dokumentów potwierdzających ważność szczepienia psa przeciw wściekliźnie i fakt opłacenia podatku.

§ 29. W przypadku pojawienia się u zwierząt domowych objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na wściekliznę, obowiązkiem właściciela zwierzęcia jest zawiadomić natychmiast najbliższą lecznicę dla zwierząt.

§ 30. 1. Zabrania się utrzymywania na terenie nieruchomości zwierząt niebezpiecznych, w sposób mogący stanowić zagrożenie życia i zdrowia sąsiadów lub osób trzecich.

2. Na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne, należy uzyskać zezwolenie określone przepisami ustawy o ochronie zwierząt.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

(...)

§ 33. 1. Obowiązek usuwania padłych zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich spoczywa na właścicielu zwierzęcia.

2. Zabrania się zakopywania w ziemi oraz innego niż utylizacja w specjalistycznym zakładzie sposobu postępowania z padłymi zwierzętami gospodarskimi.

3. Dopuszcza się zakopywanie padłych zwierząt na grzebowiskach zwierząt, prowadzonych na podstawie zezwoleń określonych prawem.Ola_ - 24-04-2006 21:03
WEJCHEROWO
Uchwała Nr IVk/XXVII/345/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa.

Uchwała Nr IVk/XXVII/345/2005
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 22 marca 2005 roku

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa
Rozdział VI
Obowiązki właścicieli lub opiekunów zwierząt domowych, dotyczące ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz usuwania zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 63.
Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów zobowiązane są do zachowania środków ostrożności, gwarantujących bezpieczeństwo otoczenia, w szczególności przez przestrzeganie następujących zakazów:
1) puszczania psa samopas,
2) pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza ogrodzenie lub też nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym,
3) doprowadzania psa do stanu agresywności poprzez szczucie, drażnienie, płoszenie, itp.

§ 64.
1. Właściciele lub opiekunowie psów zobowiązani są do wyprowadzania ich w miejsca publiczne na smyczy, a tych które mogą być uznane za agresywne lub stwarzać zagrożenie dla ludzi, bądź innych zwierząt dodatkowo w kagańcu.
2. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, gdy osoba utrzymująca psa sprawuje nad nim bezpośrednią kontrolę. Pies zwolniony ze smyczy musi być w kagańcu.
3. Z obowiązku zakładania kagańca zwolnione są psy, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę ciała lub nie wskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone przez lekarza weterynarii.

§ 65.
Właściciele lub opiekunowie psów objętych wykazem ras psów uznawanych za agresywne zobowiązani są do umieszczenia przy bramie wejściowej na teren posesji tabliczki ostrzegawczej informującej, że na terenie posesji znajduje się pies.

§ 66.
Właściciele lub opiekunowie psów i kotów zobowiązani są do:
1) usuwania pozostawionych przez nie nieczystości; obowiązek ten dotyczy wszystkich miejsc użyteczności publicznej (ulice, chodniki, klatki schodowe, parki, zieleńce itp.)
2) przestrzegania regulaminów parkowych,
3) do reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenie spokoju, porządku publicznego i ciszy nocnej wywołane uporczywym wyciem, szczekaniem, itp.

§ 67.
Zabronione jest wyprowadzanie psów i kotów do piaskownic oraz na teren placów gier i zabaw.

§ 68.
Zakazane jest wprowadzanie psów lub innych zwierząt domowych do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych, gastronomicznych itp. jeśli zakaz taki wynika z oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki, obiektu).

§ 69.
Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone, gdy znajdują się one na smyczy i w kagańcu oraz zachowane są wymogi ustalone przez przewoźnika.

§ 70.
Właściciele lub opiekunowie psów są zobowiązani do ich rejestracji w Urzędzie Miejskim i zgłaszania wszelkich zmian posiadania psa (wyrejestrowanie, przerejestrowanie itp.), opłacania podatku z tytułu posiadania psa oraz zaopatrzenia psa w identyfikator.

§ 71.
Właściciele lub opiekunowie innych zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nim nadzoru i zachowania środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczeniu.

Rozdział VII
Sankcje za naruszenie postanowień Regulaminu

§ 72.
W stosunku do wszystkich osób fizycznych i prawnych, które nie wykonują obowiązków, zgodnie z niniejszym Regulaminem, wszczęte będzie postępowanie według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 73.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 74.
Traci moc uchwała Nr IIk/XXIX/349/97 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wejherowa, zmieniona uchwałą Nr IIk/XXXII/392/98 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 kwietnia 1998 roku.

§ 75.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Leszek GlazaOla_ - 24-04-2006 21:05
KIELCE
U C H W A Ł A Nr LVII/1059/2006
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 19 stycznia 2006 roku

Rozdział IX
Obowiązki właścicieli psów i innych zwierząt domowych.

§ 26
1. Właściciel psa zamieszkały w Kielcach lub mający siedzibę na terenie miasta jest zobowiązany do dokonania jego rejestracji we właściwym wydziale Urzędu Miasta lub u zarządcy domu.
2. Identyfikatory wydawane są bezpłatnie przez podmioty, o których mowa w ust. 1.
3. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem: „Uwaga pies” lub o podobnej treści, albo tabliczkę z rysunkiem psa, o wymiarach nie mniejszych niż 10 cm x 10 cm

§ 27
1. Obowiązek usuwania zwłok zwierząt domowych spoczywa na właścicielach zwierząt oraz na właścicielach nieruchomości.
2. Zwłoki zwierząt domowych przekazuje się do utylizacji lub pochówku uprawnionemu podmiotowi.

§ 28
Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów zobowiązane są do zachowania środków ostrożności, a w szczególności przez stosowanie następujących zakazów:
1) puszczania psa samopas,
2) pozostawienia psa bez dozoru, jeśli zwierzę nie jest należycie uwiązane, lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza ogrodzenie,
3) doprowadzania psa do stanu agresywności poprzez szczucie, drażnienie lub płoszenie.

§ 29
1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzęta domowe należy zaopatrzyć w odpowiednie środki zabezpieczające takie jak klatka albo uprząż lub kaganiec, bądź smycz.
2. Psa bez identyfikatora uważa się za zwierzę bezdomne.
3. Właściciele psów zobowiązani są do prowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu także w kagańcu.
4. Zwalnianie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, gdy pies jest w kagańcu, a właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
5. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest dozwolone pod warunkiem, że pies znajduje się na smyczy i w kagańcu oraz zachowane są inne wymogi ustalone przez przewoźnika.
6. Zakazane jest wprowadzanie psów lub innych zwierząt do placówek handlowych, gastronomicznych itp.jeśli zakaz taki wynika z oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości.
7. Zakazane jest wprowadzanie psów do piaskownic oraz na place gier lub zabaw, tereny basenów, cmentarzy lub obiektów sportowych.
8. Zakazów, o których mowa w ust. 6-7, nie stosuje się dla psów – przewodników osób niewidomych.
9. Zakazane jest drażnienie lub straszenie psa.
10. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Kielce regulują : uchwała Rady Miejskiej Nr 145/99 z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz Uchwała Nr XV/270/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 września 2003 roku
w sprawie przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt wraz
z Programem zapobiegającym bezdomności zwierząt.
11.Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zabrania się nieuzasadnionego lub niehumanitarnego zabijania zwierząt, zdawania im bólu i cierpień.

§ 30
1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na klatkach schodowych, chodnikach, ulicach, skwerach, zieleńcach oraz w parkach
i obiektach służących do użytku publicznego.
2. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.
3. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń
do pojemników na odpady komunalne, bądź urządzeń kanalizacji sanitarnej.

§ 31
Posiadanie, hodowanie, utrzymywanie chartów lub ich mieszańców wymaga zezwolenia Prezydenta Miasta Kielce.Ola_ - 24-04-2006 21:19
Chciałam coś znaleźć na stronach internetowych Kołobrzegu i Świecia ale nie jest to takie łatwe.Na stronie kołobrzegu (szukałam na www.kolobrzeg.pl) jest dużo uchwał (od 2002 roku) ale żeby się przez to wszystko przekopać to trzeba trochę czasu. Wyszukiwarka uchwał miasta Świecia (strona www.um-swiecie.pl) nie wyszukuje słów 'zwierzęta' , 'zwierzę' , 'psy', 'pies' , 'domowe', 'zwierzęta domowe'.
Można zajrzeć to takiego tematu na owczarek.pl :
http://www.owczarek.pl/forum/forum_p...206&PN=1&TPN=1
O ile ktoś tam jest zalogowany bo jest to w dziale PRAWO który nie jest dostępny dla wszystkich.Medorowa - 24-04-2006 21:55
A ja mogę prosic o Złotoryję, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo proszę:Rose: :Rose: :Rose: :Rose:Medorowa - 24-04-2006 22:04

:angryy: Niektórzy ***** mieszkańcy malborka zbierają podpisy pod petycją, żeby ZAKAZAĆ trzymania w mieście jakichkolwiek psów. Normalnie paranoja! To raczej nie przejdzie (mam nadzieje, jak coś to ide z piesem pod most, bo psa nie oddam :cool3:). Inteligencja mieszkańców mnie poraża :angryy: O ludzie dopiero teraz to zauważyłam:crazyeye:
Petycja o zakazie trzymania w mieście jakichkolwiek psów:-o
Ludzie, nie wiem czy mam się śmiać, czy płakać nad ludzką głupotą...:roll: :shake:Madzia_19 - 24-04-2006 22:13

Chciałam coś znaleźć na stronach internetowych Kołobrzegu i Świecia ale nie jest to takie łatwe.Na stronie kołobrzegu (szukałam na www.kolobrzeg.pl) jest dużo uchwał (od 2002 roku) ale żeby się przez to wszystko przekopać to trzeba trochę czasu. Wyszukiwarka uchwał miasta Świecia (strona www.um-swiecie.pl) nie wyszukuje słów 'zwierzęta' , 'zwierzę' , 'psy', 'pies' , 'domowe', 'zwierzęta domowe'.
Można zajrzeć to takiego tematu na owczarek.pl :
http://www.owczarek.pl/forum/forum_p...206&PN=1&TPN=1
O ile ktoś tam jest zalogowany bo jest to w dziale PRAWO który nie jest dostępny dla wszystkich.
dzięki za dobre chęci :)
może coś sie znajdzie...
a potem sie dziwia, ze ludzie przepisow nie przestrzegaja jak nawet nie mozna ich dokladnie poznac....Ola_ - 25-04-2006 17:58

a potem sie dziwia, ze ludzie przepisow nie przestrzegaja jak nawet nie mozna ich dokladnie poznac.... Święta prawda... Na świnoujskiej stronie jest informacja tylko o postępowaniu z bezdomnymi zwierzętami. O sprzątaniu odchodów zwierząt, wymaganym 'ubraniu' psa na spacerze (obroża,smycz,kaganiec) itd nie ma nic.bogula - 14-05-2006 07:14
ZEMAT--- udało się nam! po roku mamy kosze; popatrz:
http://www.tg.net.pl/psiasprawa/index.phpASICA - 14-05-2006 19:36
a jak to jest z Warszawą??
uchwała jest dośc stara,chodzi mi o mokotów.
prosze o pomoc bo na stronie miasta to trzebaby było z tydzień spędzić zeby coś znaleść:angryy:super boxer - 18-05-2006 15:41
Uchwała nr XXXIII/756/2004
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 8 lipca 2004 roku

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku oraz określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystośći w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy

(uchwała nr1035/LXVII/98 została anulowana)
...
Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

art 22

1. utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2.Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.

...

art 23

1. Na tereny przeznaczone do wspólnego lub publicznego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.
2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się:
1) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego lub publicznego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania,
2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do psów-przewodników osób niewidomych.

art 24

Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do zakłucania spokoju innym użytkownikom nieruchomości.

...
art 26

Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzonych przez odpowiednie służby weterynaryjne.

art 27

Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta:
1) na klatkach schodowych, w windach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku w obrębie budynku, a także w miejscach publiczbych
2) na chodnikach, alejkach spacerowych i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a także w miejscach publicznych o ile w tych miejscach bądź w ich najbliższym otoczeniu ustawione są pojemniki na odchody zwierzęce.

----------------------------------------------------------------------
To tyle co najważniejsze. Przekopać internet to jak szukanie igły w stogu siana...

Źródło:
http://www.bemowo.waw.pl/srodowisko/...tosci_2005.pdf
Do odczytnia potrzebny jest akrobat reader.
Rozdział V dotyczący psów - strona 7 i 8.

Przepisy dotyczą całej Warszawy bez wyodrębniania na dzielnice. Na początku dokumentu są anulowane uchwały poszczególnych dzielnic.

Pozdrawiam
P.S.
Z zapisu wynika, że tak na prawdę w Warszawie nie można legalnie spuścić psa prawie nigdzie. Nawet w kagańcu. Bo ileż jest tych "miejsc mało uczęszczanych"? I czy strażnik miejski zastosuje te same co my kryteria w ocenia tychże miejsc?
Krótko mówiąc paranoja!Medorowa - 18-05-2006 19:41
Plisssskka znajdźcie mi o Złotoryi, bo ja próbowałam, ale jakoś mi nie wychodziRider-2005 - 18-05-2006 23:09

Plisssskka znajdźcie mi o Złotoryi, bo ja próbowałam, ale jakoś mi nie wychodzi Powinno być na stronie Urzedu Miasta, jak by niebyło mozes do nich napisac ę-mail, to podadzą Tobie przepisy lub podadzą miejsce gdzie możesz je znaleść. Tylko trzeba sie podpisać !!! Urzad Mista musi odpisać w ciągu miesiacayaslyn - 04-06-2006 00:17

Art.78 Kodeksu wykroczeń
Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1.000 zł albo karze nagany.
I to jest bardzo wazny paragraf,z ktorego wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy.
Czesto mam sytuacje,ze ktos zaczepia mojego psa,a gdy ten zaczyna reagowac agresywnie po pewnym czasie,temu komus wydaje sie ,ze ma podstawy do zlozenia skargi.
Mialam kiedys sytuacje,ze stalam pod sklepem z Tamlinem i pijany koles zaczal nas zaczepiac.Gdy moj pies zareagowal agresja,gosc rozdarl sie,ze sprowokuje go do ugryzienia(podchodzil,a ja sie cofalam),a mnie zaskarzy.I dzieki temu paragrafowi i kilku swiadkom-nic z tego.:cool:marlena924 - 04-06-2006 23:17
§ 68.
Zakazane jest wprowadzanie psów lub innych zwierząt domowych do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych, gastronomicznych itp. jeśli zakaz taki wynika z oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki, obiektu).
No właśnie :shake: Ja wchodzę z psem na rękach albo w torbie tylko do nie oznakowanych sklepów, albo kilku zaprzyjaznionych. Często chodziłam z pieskiem do pewnego marketu. Nie był niczym oznakowany (patrzałam, szukałam) Tylko ochroniarz wśodku pilnował. No i pewnego razu tak jakoś się zapytałam "Przepraszam, czy mogę wejść do sklepu z pieskiem na rękach" a ten odparł że w ich sklepie nie wolno.
I jak to jest??Strona 5 z 8 • Znaleziono 359 postów • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8