ďťż
PRZEPISY DOTYCZĄCE PSÓW W MIASTACH


PRZEPISY DOTYCZĄCE PSÓW W MIASTACH

mch - 16-02-2005 22:00
tu uchwała obowiązująca aktualnie w Lublinie

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17
Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty powinny być utrzymywane tak aby:
nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,
nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich,
nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego
nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez wycie, szczekanie albo inne głośne zachowanie.
Psa w wieku powyżej trzech miesięcy należy poddać obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie, zaś wydane zaświadczenie szczepienia okazywać na żądanie uprawnionych osób.
Właściciel psa, który zamieszkuje w Lublinie, zobowiązany jest dokonać jego rejestracji oraz trwale go oznakować, poprzez wszczepienie psu pod skórę elektronicznego mikroprocesora przez lekarza weterynarii, w okresie 5 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszych zasad, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 4.
Obowiązek wynikający z ust. 3:
w przypadku psa młodego należy wykonać do dnia ukończenia przez psa 12 m-cy życia,
w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego należy wykonać w terminie 30 dni od dnia nabycia psa.
Rejestracja oraz znakowanie psów wykonywane będą w wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych. Rejestracja i znakowanie są bezpłatne.
Przepis ust. 3, nie obowiązuje właścicieli psów zrzeszonych w Związku Kynologicznym w Polsce Oddział w Lublinie, którzy dokonują rejestracji oraz trwałego oznakowania psa na zasadach obowiązujących w Związku.
Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem "Uwaga ! Zły pies! " lub tabliczkę z rysunkiem psa.
W miejscach publicznych psa (lub inne zwierzę, które ze swej natury może być agresywne) prowadzić na smyczy i w kagańcu; zwolnienie ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i przy zapewnieniu kontroli nad jego zachowaniem,
Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności: klatki schodowe, windy, chodniki, ulice, place, parki, poprzez zebranie zanieczyszczeń do woreczka papierowego lub foliowego i wrzucenia ich do specjalnych pojemników typu Azor lub kosza na odpady.
Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do:
miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci, a w szczególności do piaskownic,
pomieszczeń użyteczności publicznej,
obiektów sportowych.
Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do zakazów wprowadzania psów lub innych zwierząt do lokali, budynków lub na określone tereny prywatne czy publiczne, wydanych przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków lub terenów (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników).
Dokarmianie ptaków i zwierząt może odbywać się w miejscach
i w obiektach ku temu przeznaczonych i uzgodnionych z zarządcą nieruchomości. Obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania ptaków i zwierząt poza miejscami ku temu przeznaczonymi.
Zwierzęta domowe poruszające się bez opieki będą traktowane jak bezpańskie i mogą być odławiane oraz wywożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt, skąd mogą być wykupione przez właściciela w okresie 14 dni od dnia odłowienia. Po tym terminie stają się własnością właściciela schroniska i podlegają sprzedaży na zasadach ogólnych.

§ 18
Na terenie Miasta Lublina zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem:
istniejących w dniu wejścia w życie gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r Nr 94 poz. 431 z późn. zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176),
przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików i szynszyli - wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi,
hodowli i chowu gołębi, których właściciele są zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych lub w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

2. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony:
w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,
nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,
w sposób nie powodujący zanieczyszczania powietrza, gleby i wody.
Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, gołębi oraz królików i szynszyli oraz teren ich chowu, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 1 i 3, powinny być tak usytuowane, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego krańca lub ogrodzenia wybiegu do granicy posesji położonej w najbliższym sąsiedztwie prowadzonego chowu, wynosiła co najmniej:
30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym,
100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi.
Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości co najmniej 100 m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi, położonym w najbliższym sąsiedztwie pasieki oraz co najmniej 30 m od dróg publicznych.
Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.
Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku.
Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć dostateczne oświetlenie, zabezpieczenie przed dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne podłoża, a w oknach siatki przeciw owadom. Pomieszczenia te powinny być co najmniej dwa razy w roku bielone oraz odszczurzane, a także odmuszane w okresie wiosny, lata i jesieni.
Z pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, gnojowica powinna być odprowadzana za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnych i zamkniętych zbiorników. Gnojowica nie może zanieczyszczać wody lub gleby oraz nie może powodować zawilgocenia ścian budynków, ich fundamentów i murów.
Obornik i inne nieczystości pochodzące z chowu zwierząt, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, muszą być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu, oddalonych co najmniej 30m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi; odległość ta nie dotyczy miejsca zamieszkania hodowcy.

§ 19

Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich :
wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony
na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru zabytków.

§ 20

Zasady nie mają zastosowania do chowu zwierząt gospodarskich:
utrzymywanych na terenach pracowniczych ogrodów działkowych,
przebywających w zakładach weterynaryjnych, zwierzyńcach, schroniskach dla zwierząt oraz stanowiących własność cyrków lub klubów sportowych,
pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratowniczych,
utrzymywanych w instytucjach, pracowniach i laboratoriach dla celów naukowych, doświadczalnych i serologicznych.

Olcia - 18-02-2005 22:36
dzisiaj dostalam odpowiedz z gminy dotyczacej gm.Targowek w Warszawie moze komus sie przyda

wyciąg z Uchwały

Uchwała Nr XXXIII/756/2004
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 8 lipca 2004 roku


w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku oraz określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy w brzmieniu załącznika do uchwały.

.....

Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/756/2004
Rady m.st. Warszawy
z dnia 8 lipca 2004 r.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa
i czystości w miejscach publicznych na terenie
miasta stołecznego Warszawy

Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 22
1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.
3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązani zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
4. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi (w klatce).

§ 23
1. Na tereny przeznaczone do wspólnego lub publicznego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.
2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się:
1) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego lub publicznego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania,
2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do psów-przewodników osób niewidomych.

§ 24
Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do zakłócania spokoju innym użytkownikom nieruchomości.

§ 25
1. Gołębi nie utrzymuje się w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa.
2. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa, jeżeli nie jest to uciążliwe dla ludzi, a nadto nie powoduje zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.

§ 26
Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.

§ 27
Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta:
1) na klatkach schodowych, w windach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku w obrębie budynku, a także w miejscach publicznych.
2) na chodnikach, alejkach spacerowych i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a także w miejscach publicznych
o ile w tych miejscach bądź w ich najbliższym otoczeniu ustawione są pojemniki na odchody zwierzęce.

§ 28
Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych utrzymujący je zobowiązani są stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego lub publicznego użytku.

§ 29
Zaleca się umieszczenie na obroży zwierzęcia danych pozwalających na ustalenie osoby utrzymującej zwierzę.

§ 30
Zwierzęta pozostawione bez opieki będą przewożone do schronisk dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne oddawane do ogrodów zoologicznych lub schronisk.e_emi - 17-03-2005 15:44
Ja szukam uchwały z Inowrocławia, ale nie mogę nic znaleźć :(ZEMAT - 27-03-2005 07:03

Ja szukam uchwały z Inowrocławia, ale nie mogę nic znaleźć :( a jakie to województwo bo jest ich trochę http://manu.dogomania.pl/emot/po_sieci.gif

e_emi - 07-04-2005 14:58
woj. kujawsko - pomorskie

szukałam na www UM i nie ma podanej treści uchwały, skierowałam zapytanie do nich, podano mi wszystko prócz tego czy wyprowadza się w kagańcu czy nie;
potem rozmawiałam w Straży Miejskiej, zacytował mi uchwałę (której treść ciężko dostać ;) mimo, że tytuł jej podawany jest w biuletynie) i napisane jest, że pies musi być na smyczy, a psy rasy średniej i dużej powinny być w kagańcu.
więc interpretacja prawna słowa "powinno" znaczy, że "nie musi". jednakże nasi strażnicy interpretują ten zapis, że "musi" i basta. teraz więc pozostaje to by się z danym strażnikiem dogadać, dostać mandat za nie posiadanie kagańca lub wylądować w sądzie, co raczej mi za bardzo nie odpowiada.ZEMAT - 13-04-2005 10:22
JAK TO UCHWAŁĘ CIĘŻKO DOSTAĆ :o :evil:
To ich zasr... obowiązek dać ci taką uchwałę do wglądu.
Napisz oficjalne pisno i mają 21 dni roboczych :evil:Cimi - 28-04-2005 19:39
A czy ma ktoś może Uchwałe z gliwic. Ja próbowałam dosatc całą, a dostałam trzy punkty, które były interpretacją pracowniczki :-?florance - 29-04-2005 21:52
a może Łódź...? :)ZEMAT - 18-05-2005 09:14
Pozwoliłem sobie zrobić podsumowanie ita:
mamy już


Białystok
Bielsko Biała
Bukownie
Bydgoszcz
Bytom
Gdańsk
Grudziądz
Kraków
Legnica
Lublin
Nysa
Opole
Poznań
Radzionków
Radzyń Podlaski
Rumia
Sopot
Szczecin
Tarnowskie Góry
Warszawa
Więcbork
Wrocław
Zabrze
Żory


Już niedługo będą Gliwice i Łódź czekam na oficjalen pisma
Dziękuje wszystkim którzy mi pomogli umieszczając takie uchwały i proszę abyście szukali wcześniejszych postach swoich interesujących miast.
Więc takie statystyki będę robił częściej.
Co stronę jak myślicie?ZEMAT - 18-05-2005 09:15

Zemat
Jezdze duzo po Polsce z psem. I zawsze, od kiedy tu jestem, znim wyjade zagladam tu, po informacje co wolno a czego nie w danym miescie.
ZEMAT Bardzo Ci za to dziekuje.
Nie ma sprawy 8)szaraduszka - 04-06-2005 18:15
tak sobie właśnie przypomniałam...
Czy wiecie, że w Szczecinie pies na ogrodzonym psim placyku (mamy takie aż 2 :lol: ) powinien biegać w kagańcu? :roll:ZEMAT - 07-06-2005 06:02
Wiecie co kierujcie e-maile do swoich biur gmin z zapytaniem o przepisy dotyczące utrzymywania zwierząt (psów) na terenie gminy.
Wpisujcie abym kopię i także chciałbym odpowiedź. Został by utworzony ranking miast, gmin przychylny mieszkańcowi i psu.
Pisałem do Gazety wyborczej, spodobała się im taka akcja ;)
Nie zapominajcie się pod zapytaniem o podpisie ;)ZEMAT - 07-06-2005 06:05
Właśnie na takie zapytanie otrzymałem odpowiedź nawet dość szybko z Urzędu Miasta Gliwice, ale Łódź jeszcze nie odpisała (20dni) :P i więc:

Pan
Mariusz Trościańczyk
zemat_xl@wp.pl
nr kor. 2005/027897

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych na podstawie
zapytania mailem informuje, o przepisach dotyczących właścicieli zwierząt
domowych.
Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XL/590/97 z dnia 13 listopada 1997
roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w
mieście na terenie Gminy Gliwice (na podstawie art. 4 pkt 5 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz. 622):
Rozdział 4 :
Przepisy porządkowe dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe:
Niedozwolone jest swobodne wypuszczanie psów poza obręb własnego
gospodarstwa, posesji, mieszkania, działki itp.
Wyprowadzanie psów w miejsca publiczne dozwolone jest tylko przy użyciu
smyczy, a w przypadku psów obronnych również w kagańcu
Zabrania się wyprowadzania psów na place zabaw dla dzieci (ogrody
jordanowskie, piaskownice)
Posiadacz psa, zobowiązany jest do dbałości o to, aby jego zwierzę nie
zakłócało spokoju innym mieszkańcom, zwłaszcza w godzinach od 22:00 do
6:00.
Przepisy wynikające z Kodeksu Wykroczeń Dz. U. Nr 12 poz. 114 z 1971 roku z
późn. zmianami:
- rozdział X Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
Art. 77 Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 260 zł lub karze nagany
Art. 78 Kto przez drażnienie lub płoszenie dopuszcza zwierzę do tego, że
staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1000 zł lub karze nagany
- rozdział XII Wykroczenia przeciwko osobie
Art. 108 Kto szczuje psem człowieka podlega karze grzywny do 200 zł lub
karze nagany
- rozdział XVII Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
Art. 144 § 1 Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy
lub uszkadza roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub dopuszcza się
do niszczenia ich przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem -
podlega karze grzywny do 1000 zł lub karze nagany
- rozdział XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe.
art. 166 Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z
polowaniem podlega karze grzywny lub karze nagany
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w wykazie istnieje 11 ras uznanych za agresywne:
amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de pressa Mallorquin),
buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (perro de presa
Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski
stróżujący, owczarek kaukaski. Na podstawie rozdziału 4 pkt 2 Uchwały Rady
Miejskiej w Gliwicach psy agresywne również podlegają wyprowadzaniu zarówno
na smyczy jak i w kagańcu.
W tym roku zamierzamy posadowić 20 szt. koszy na terenach publicznych
m.in.: w Parku Chopina, Grunwaldzkim, Placu Piłsudskiego.
Na dzień dzisiejszy na terenie Gliwic nie ma miejsc wyznaczonych na wybiegi
dla psów, na których pies mógłby poruszać się bez smyczy i kagańca.
Zgodnie z Uchwałą RM w Gliwicach Nr XXV/656/2004 z dnia 2 grudnia 2004
wysokość podatku od posiadania psa wynosi:
40 zł rocznie
emeryci i renciści którzy nie ukończyli 65 roku życia w wysokości 20 zł
rocznie
podatku od posiadania psa na dany rok nie pobiera się z tytułu posiadania
psów, które zostały wzięte ze schroniska dla zwierząt na podstawie
zaświadczenia wydanego i potwierdzonego przez schronisko będące w
strukturze organizacyjnej jednostki budżetowej MZUK
podatek od posiadania psa płatny jest jednorazowo w terminie do 31 grudnia
lub w czterech kwartalnych ratach: do 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31
grudnia
podatek płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem placówek
pocztowych lub banku na rachunek właściwy gminy bądź w drodze inkasa klub
sportowy CARBO Gliwice.
Na terenie Miasta przy ul. Wschodniej funkcjonuje schronisko dla zwierząt
porzuconych, chorych oraz bezdomnych. Psy mają tam stałą opiekę
weterynaryjną a także są pod stałą opieką pracowników schroniska.

Z poważaniem
Naczelnik Wydziału
mgr. Irena DąbrowskaZEMAT - 07-06-2005 06:08
Odnoszę wrażenie że to pracownik 1 klasa UM Gliwice :wink: 8)Eclairs - 23-06-2005 08:27
ZEMAT: możesz mi pomóc znaleść przepisy dot. utrzymania psów na terenie miasta KATOWICE?coztego - 24-06-2005 13:04

Apel komendanta SM do mieszkańców Zabrza Pan Wiaterek może sobie apelować... 8)
Oto odpowiedni fragment Uchwały RM obowiązującej na terenie miasta Zabrze:
gdgt - 24-06-2005 13:33
Witam, mam pytanie o WRASZAWE-SRODMIESCIE: psa mozna wyprowadzac tylko na smyczy, spuszczac ze smyczy tylko w kagancu. W ustawie nie ma zapisu, czy dotyczy to wszystkich psow, a ja z kolei slyszalam, ze dotyczy to tylko psow od 6 miesiaca. Czy ktos cos na ten temat wie?
Moj pies nie skonczyl jeszcze 4 miesiaca, boi sie psow i ludzi, nikogo nie ugryzie, i ja wcale nie mam zamiaru zakladac jej kaganca (bylam dzisiaj w sklepie weterynaryjnym i nawet nie mieli jej numeru...)! mam to nieszczescie, ze mieszkam w srodmiesciu i codziennie dyskutuje na ten temat z panami straznikami...
I w ogole mam gdzies akcje prezenta w-wy kaczora. Jak mieszkal w kamienicy na powislu, a sasiadowal z moim kuzynem, to nawet nie sprzatal po swoich psach. a teraz zgrywa praworzadnego obywatela!sylwiaskalska - 24-06-2005 14:02

tak sobie właśnie przypomniałam...
Czy wiecie, że w Szczecinie pies na ogrodzonym psim placyku (mamy takie aż 2 :lol: ) powinien biegać w kagańcu? :roll:
Ja ostatnio byłam na psiej polanie i byli policjanci ale nic nie powiedzieli jak nasze psiaki latały bez kagańca.Tebusa - 24-06-2005 23:00
Tydzien temu w moim miescie mieszaniec owczarka niemieckiego przywiazany smycza do ogrodzenia przed sklepem ugryzl przechodzaca kobiete w reke (grzywna 100zl + 15 dniowa kwarantanna psa u weta) Problem w tym ze od tamtego zdarzenia straz miejska wymaga aby kazdy duzy pies byl na smyczy i w kagancu. mi sie to bardzo nie podoba mam duzego psa po szkoleniu ktory jest posluszny i lagodny i nie chce zeby sie meczyla na spacerach w kagancu, wystarczy ze na smyczy musi byc przez wiekszosc czasu.

Stad moja serdeczna prosba o wklejenie przepisow dla miasta Legionowo bo jesli straz miejska sama ustala przepisy to pewnie wiekszosc osob wie gdzie to mam :evil:coztego - 25-06-2005 22:05
Legionowo
Edytka - 18-07-2005 15:03
A ja zwracam się z prosbą o wyszukanie Sosnowca i tutejszych przepisów.Z góry dziękuję!Gorim1 - 28-07-2005 15:20
wyciąg z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Marki

ROZDZIAŁ 5

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 22

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru , jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.

2. Obowiązkiem właściciela psa jest regularne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

§ 23

1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies zachowujący sie agresywnie w stosunku do osób obcych jest w kagańcu, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

§ 24

1. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na terenach użytku publicznego.

2. Zakazuje się wyprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

§ 25

1. Właściciele nieruchomości utrzymujący psy na podwórzu zobowiązani są do zapewnienia zwierzęciu miejsca schronienia przed zimnem i opadami oraz usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku bytowania zwierzęcia.

2.Obowiązek określony w ust.1 dotyczy także właścicieli innych zwierząt.

ROZDZIAŁ 6

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 26

Wprowadza się zakaz chowu zwierząt gospodarskich oraz gołębi na terenach budownictwa wielorodzinnego.

§ 27

1. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie i gołębie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić:

a) gromadzenie i usuwanie odpadów i nieczystości, powstających w związku z prowadzonym chowem w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego regulaminu,

b) nie powodowanie przez prowadzony chów zwierząt i gołębi, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne uciążliwości,

c) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

3.Spory wynikające z uciążliwości prowadzonego chowu zwierząt gospodarskich i gołębi mogą byc rozstrzygane na wniosek osób, które uciążliwości takich doświadczają, przez sąd cywilny na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.Tebusa - 30-07-2005 22:58
ślicznie dziekuje w imieniu swoim i rudosci :]ZEMAT - 30-07-2005 23:40

Witam, mam pytanie o WRASZAWE-SRODMIESCIE: psa mozna wyprowadzac tylko na smyczy, spuszczac ze smyczy tylko w kagancu. W ustawie nie ma zapisu, czy dotyczy to wszystkich psow, a ja z kolei slyszalam, ze dotyczy to tylko psow od 6 miesiaca. Czy ktos cos na ten temat wie?
Moj pies nie skonczyl jeszcze 4 miesiaca, boi sie psow i ludzi, nikogo nie ugryzie, i ja wcale nie mam zamiaru zakladac jej kaganca (bylam dzisiaj w sklepie weterynaryjnym i nawet nie mieli jej numeru...)! mam to nieszczescie, ze mieszkam w srodmiesciu i codziennie dyskutuje na ten temat z panami straznikami...
I w ogole mam gdzies akcje prezenta w-wy kaczora. Jak mieszkal w kamienicy na powislu, a sasiadowal z moim kuzynem, to nawet nie sprzatal po swoich psach. a teraz zgrywa praworzadnego obywatela!
Czytaj przepisy miasta stołecznego WARSZAWA :fadein: :wink:ZEMAT - 30-07-2005 23:42

ZEMAT: możesz mi pomóc znaleść przepisy dot. utrzymania psów na terenie miasta KATOWICE? Ju wysłałem zapytanie
co do cipowania popytaj tutaj http://www.dogomania.pl/index.php?na...wtopic&t=17964Ifat - 17-08-2005 21:05
BYTOM
aniolek_74 - 21-08-2005 17:28
Mogę prosić o miasto: Świętochłowice? Z góry bardzo dziękuję.isacz - 24-08-2005 11:44
Witajcie moze wiecie jak jest z Wegierska Gorka i Bielskiem.
jezdzimy tam na wakacje i moja lata tam malo ze bez linki to i bez kaganca!!!
Pozdrwiam i dziekuje Isa i Lucky :Dalqua - 11-09-2005 14:12
LEGNICA

UCHWAŁA Nr VII/48/03
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 31 marca 2003r.

Dział V

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 14.

Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

§ 15.

1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych, gdy właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Obowiązek wyposażenia psa w kaganiec nie dotyczy małych psów.
2. Zwolnienie psa ze smyczy, o którym mowa w ust.1 nie może mieć miejsca na terenach, na których znajdują się piaskownice oraz inne urządzenia służące do zabaw dla dzieci.

§ 16.

Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do wspólnego użytku.Jarek_Soja - 19-09-2005 13:52
To się też dołożę :

CZĘSTOCHOWA :

BRAK.

Rada Miasta nie podjęła uchwały w tej sprawie, obowiązują przepisy ustawy o OP.
Informacja z 19.09.2005 r.AsTkA - 02-10-2005 20:43
Mozecie mi takie cos zalatwic dla Pisza? Szukam i szukam dobrą godzinke :-?ZEMAT - 25-01-2006 06:36

W Warszawie podobno każda gmina ustala odrębne przepisy.Czy ktoś coś wie nt. Białołęki?Na email z urzędu nie mam już siły czekać. zazwyczaj każda gmina wzorcuje się do uchwały miasta Warszawy:razz:Gwarek - 25-01-2006 08:55
Informuję o zmianie przepisów dot. psów w Tarnowskich Górach. Gdy czytam posty ludzi ze Szczecina lub Warszawy, to widzę, że tarnogórskie psiaki mają trudniejsze życie, ale uwierzcie mi: nowe przepisy (efekt dziłania kilku psiarzy) są dużo łagodniejsze od poprzednich.

"A. Uchwałą Nr XLIX/445/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2005 r. wprowadzono dodatkowe ulgi w podatkach od posiadania psa. Mianowicie:
- osoby, które nabyły psa ze schroniska zwolnione są z podatku do końca danego roku oraz w następnym roku podatkowym.
- wprowadzono zniżkę w wysokości 50% stawki podstawowej dla właścicieli, którzy posiadają psy wysterylizowane.

B. W budżecie 2006 roku wprowadzono pozycje:
- zakup i utrzymanie koszy przeznaczonych na zwierzęce nieczystości w kwocie 20.000 zł
- dofinansowanie utrzymania bezdomnych zwierząt w kwocie 21.900 zł, które zostanie zlecone w drodze konkursu.

C. W obowiązującym "Regulaminie utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarnowskie Góry" przewiduje się modyfikacje zapisów, między innymi:
- rozszerzyć zapis nakazujący wyprowadzanie psów "na smyczy i w kagańcu" o dalsze zdanie "nie dotyczy to jednak ras małych o wadze mniejszej niż 5 kg, które mogą być prowadzone tylko na smyczy"
- wprowadzić zapis "zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
1. zwalnianiu psa w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi,
2. posiadaniu przez psa założonego kagańca,
3. dysponowaniu możliwością sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem
."

I do wszystkich, którzy walczą o zmianę przepisów w swoich miastach: To się da zrobić: tylko spokojnie, cierpliwie i najlepiej przed wyborami samorządowymi ;)boksiedwa - 03-02-2006 18:04

W Warszawie podobno każda gmina ustala odrębne przepisy.Czy ktoś coś wie nt. Białołęki?Na email z urzędu nie mam już siły czekać. W Warszawie to nie tylko każda gmina, ale nawet każda spółdzielnia mieszkaniowa ma odrębne przepisy. I nie zawsze są one zgodne z przepisami ustalonymi przez miasto.Kilroy - 18-02-2006 15:18
Wlasnie, w wawie jest z tym roznie, wiele zalezy jeszcze od tego, czy rozmawiam z policja czy straza miejska.magmar - 19-02-2006 13:12
Może znalazłaby się Uchwała Rady Miasta Ostrołęka?.:LejDusia:. - 03-03-2006 08:59

UCHWAŁA NR LXXXVII/842/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 27 sierpnia 1997 r.

w sprawie: 1/ wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie
Gminy Miasta Krakowa w zakresie bezpieczeństwa i czystości
w miejscach publicznych,
2/ organizowania ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58
poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43/ oraz art. 4 pkt 4
ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U.
Nr 132 poz.622/, Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania środków
ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczenia w szczególności poprzez:
- zakaz puszczania i pozostawiania zwierząt bez dozoru, za wyjątkiem kotów,
- zakaz doprowadzania zwierzęcia przez drażnienie albo płoszenie
do stanu agresywności.
§ 2.
Zabrania się wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej
i obsługi ludności; w szczególności: do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki
społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych, o ile
nie jest to przewidziane programem dydaktyczno-wychowawczym tych placówek.
Powyższy zakaz nie dotyczy psów przewodników.
§ 3.
Zakazuje się wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw dla dzieci,
piaskownic, a także na plaże.
§ 4.
Utrzymujący zwierzęta są zobowiązani do dbania, by zwierzęta nie zakłócały
spokoju.
§ 5.
Właścicielom posesji i domów zaleca się pozostawienie, szczególnie w okresie
zimowym, uchylonych okienek piwnicznych, pozwalających na schronienie dla kotów
nie mających ściśle określonych właścicieli.
§ 6.
Przewożenie zwierząt środkami komunikacji miejskiej dozwolone jest pod
następującymi warunkami:
1/ psy małe mogą być przewożone na rękach,
2/ psy pozostałe muszą posiadać kaganiec i być trzymane na smyczy,
- 2 -
3/ inne zwierzęta muszą być przewożone w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i
nie sprawiający dyskomfortu pasażerom.
§ 7.
Psa należy wyprowadzać na smyczy. Psy ras uznawanych za agresywne (wg
zapisu Senatu z czerwca 1997 r.) muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko gdy pies jest w kagańcu. Nie dotyczy to
małych psów ras o wadze mniejszej niż 5 kg.
Osoby utrzymujące psy na terenie nieruchomości ogrodzonej zobowiązane są do
należytego zabezpieczenia ogrodzenia uniemożliwiającego wydostanie się psów na
zewnątrz.
§ 8.
Szczepienia ochronne psów przeciw wściekliźnie określają odrębne przepisy.
§ 9.
Na prowadzenie działalności ochronnej w schronisku dla bezdomnych zwierząt
wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
§ 10.
Właściwe służby zobowiązane są do wychwycenia i przekazania do schroniska
zwierząt pozostawionych bez dozoru.
§ 11.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do przeprowadzenia kampanii
informacyjnej mającej na celu powiadomienie właścicieli zwierząt o przepisach
wynikających z niniejszej uchwały.
§ 12.
Za naruszenie przepisów niniejszej uchwały stosuje się kary przewidziane
w kodeksie wykroczeń.
§ 13.
Kontrolę i egzekwowanie przepisów uchwały powierza się Straży Miejskiej
Miasta Krakowa.
§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Miasta
Krakowa.

Przewodniczący Rady
Stanisław HANDZLIK
Kochani, mam dla Was zadanie bojowe. Podobno ta uchwała od 1 marca jest nie aktualna, a przepisy dotyczące kaganca i smyczy zmieniły się. Próbowałam na wszelkie sposoby dowiedziec sie jak sytuacja wyglada teraz, ale nikt nic nie wie. Tu goraca prosba do Was, zeby pomoc i znalezc aktualną...batmanka - 08-03-2006 08:41
Informuje o zmianie ustawy w Grudziądzu.
Obecna to:

Uchwała Nr XXXI/162/04
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Grudziądza.

§ 2

Regulamin obowiązuje:
1. Właścicieli nieruchomości;
2. Właścicieli zwierząt domowych;
3. Właścicieli zwierząt gospodarskich;
4. Przedsiębiorcę prowadzącego schronisko dla zwierząt;
5. Przedsiębiorcę zajmującego się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt.

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie, użytkowaniu lub administrowaniu, a także inne podmioty lub osoby władające nieruchomością;
2. Właścicielach zwierząt domowych – rozumie się przez to właścicieli i opiekunów zwierząt domowych;
3. Trwałe oznakowanie psów – rozumie się przez to czynności wykonywane przez lekarza weterynarii, polegające na wszczepieniu zwierzętom pod skórę elektronicznych mikrotransponderów lub wykonania tatuażu;
4. Właścicielach zwierząt gospodarskich – należy przez to rozumieć właścicieli i opiekunów zwierząt gospodarskich;
5. Przedsiębiorcy prowadzącym schroniska dla zwierząt – rozumie się przez to podmiot z którym została zawarta umowa na prowadzenie schroniska dla zwierząt;
6. Przedsiębiorcy zajmującym się wyłapywaniem bezpańskich zwierząt – należy przez to rozumieć podmiot z którym została zawarta umowa na wyłapywanie na terenie Grudziądza bezpańskich zwierząt;
7. Schronisko dla zwierząt – rozumie się przez to obiekty wskazane przez przedsiębiorcę z którym zawarto umowę na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

§ 4

Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane uchwałami Rady Miejskiej Grudziądza, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grudziądzu.

Rozdział 2: Zasady regulujące utrzymywanie zwierząt domowych

§ 1

Obowiązki właścicieli lub dzierżycieli zwierząt

1. Właściciel lub dzierżyciel utrzymujący zwierzęta jest zobowiązany do zapewnienia im opieki
i humanitarnych warunków życia;
2. Właścicieli lub osoby będące dzierżycielami zwierząt domowych w szczególności psów zobowiązuje się do:
a) zarejestrowania posiadanego psa lub posiadanych psów we właściwej administracji, gdy zamieszkuje w budynku wielomieszkaniowym lub w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu gdy zamieszkuje w budynku jednorodzinnym lub prowadzi gospodarstwo rolne w granicach administracyjnych Grudziądza,
b) sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi,
c) zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami komunikacji publicznej,
d) przewożenia zwierząt środkami komunikacji publicznej na zasadach ustalonych przez przewoźnika,
e) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych, w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, chodnikach, jezdniach, trawnikach i innych miejscach publicznych,
f) uiszczania podatku od psa w terminie i wysokości ustalonych w odrębnych przepisach
i posiadania podczas przebywania psa w miejscu publicznym przy sobie aktualnego dowodu dokonania należnej opłaty,
g) posiadania książeczki zdrowia psa,
h) dokonywania obowiązkowych szczepień, wynikających z odrębnych przepisów, udokumentowanych stosownym świadectwem lub wpisem do książeczki zdrowia psa,
i) niezwłocznego, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc, zgłoszenia w miejscu zarejestrowania psa faktu jego sprzedaży lub padnięcia,
j) zapewnienia utylizacji zwierzęcia w przypadku jego padnięcia poprzez zgłoszenie do zakładu utylizacji lub firmy posiadającej stosowne zezwolenie na utylizację zwierząt. Koszty związane z utylizacją ponosi właściciel zwierzęcia.
3. Do realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lit. e mogą być wykorzystywane specjalne torebki, urządzenia lub worki foliowe;
4. Zebrane nieczystości mogą być wrzucane do pojemników na odpady lub do kanalizacji sanitarnej;
5. Właściciel lub dzierżyciel psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na spacer wyłącznie na smyczy;
6. W miejscach publicznych wyprowadzany pies powinien mieć założony kaganiec bez względu na wielkość i rasę;


[...]coztego - 09-03-2006 11:04

Kochani, mam dla Was zadanie bojowe. Podobno ta uchwała od 1 marca jest nie aktualna, a przepisy dotyczące kaganca i smyczy zmieniły się. Próbowałam na wszelkie sposoby dowiedziec sie jak sytuacja wyglada teraz, ale nikt nic nie wie. Tu goraca prosba do Was, zeby pomoc i znalezc aktualną... Proszę bardzo:
an3czka - 09-03-2006 15:38
Coztego dzięki. Właśnie się dowiedziałam, że się przepisy zmieniły:eviltong:.:LejDusia:. - 09-03-2006 16:04
Wielkie podziekowania :cool1:

Jak zrozumiałam są dwie różnice:

a). wszystkie psy i rasy są traktowane na równi (nie ma już biegających luźno pod warunkiem wagi do 5 kg), z wyjątkiem listy
b). w każdym miejscu ma być smycz, a spuszczanie ze smyczy tylko w kagańcu, w dodatku mało uczęszczane miejsca (park, alejki odpadają?)

Widze, ze juz czas wyposazyc sie w kantarek oraz 10 m linke...an3czka - 09-03-2006 16:38

a). wszystkie psy i rasy są traktowane na równi (nie ma już biegających luźno pod warunkiem wagi do 5 kg), z wyjątkiem listy Uważam, że słusznie:pStrona 4 z 8 • Znaleziono 335 postów • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8